Hakkında

 

Doğduğu XIX. asırda sosyoloji, “bilimlerin kraliçesi” olarak teolojinin yerini alan ana sosyal bilimi ifade ediyordu. Bu asırda sosyoloji, malûl sanayi toplumunun bilimi olarak doğmuştu. Sekülerleşmenin ilerlemesine paralel olarak bilginin giderek parçalandığı XX. asırda sosyoloji, merkezî de olsa sosyal bilim dallarından bir dal haline geldi. Bugün modern ve endüstriyel-sonrası çağa giren bir dünyada sosyolojinin nasıl bir işlev göreceği ciddî bir tartışma konusudur. Bu değişen konjonktür, sosyolojiyi XX. asır seküler sanayi toplumunda özellikle Amerika’da yaşadığı vizyon daralmasını, nicelleşmeyi aşmaya, XIX. asırdaki bütüncül vizyonunu tekrar kazanmaya, nitelleşmeye dönmeye çağırmaktadır. Giderek karmaşıklaşan çağımızın gerektirdiği disiplinler-arası perspektifi sunmaya en güçlü aday disiplin, sosyolojidir. Felsefeyle birleşmiş bir sosyoloji, bugün ağaçlardan ormanı göremeyen çağımız sosyal bilimcilerine ağaçları konumlandırabilecekleri ormanı gösterebilecek yegâne disiplindir.

Türkiye, dinamik, hızlı büyüyen ve dolayısıyla çözüm bekleyen sorunları gittikçe artan bir ülkedir. Bu yüzden ülkemizin en çok ihtiyaç duyduğu bilim dallarından biri sosyolojidir. Bu bağlamda Sosyoloji Bölümü, Yıldız Teknik Üniversitesi’nin sosyal bilimsel vizyonuna katkı yapmayı, öğretim üyesi ve araştırmacıların bilimsel bilgi üretme ortam ve imkânlarını geliştirmeyi hedeflemektedir. Türk Dili ve Edebiyatı, Batı Dilleri ve Edebiyatı, Felsefe gibi diğer beşeri bilimlerin öğretildiği bölümlerle disiplinler-arası çalışmalarda bulunmak ve bu çalışmaların sonuçlarını Türk sosyal bilim dünyasının hizmetine sunmak bölümümüzün en önemli hedefleri arasındadır.

Sosyoloji bölümü üç anabilim dalı olarak düzenlenmiştir.

            1-Genel Sosyoloji ve Metodoloji

            2-Kurumlar Sosyolojisi

            3-Uygulamalı Sosyoloji

2011 yılında kurulan bölümümüz kısa süre içinde yüksek lisans programını başlatmış ve bu perspektif doğrultusunda lisans programını açmak için de hazırlıklarını sürdürmektedir.